مهاجرت به آمریکا EB2 : متخصصان دارنده مدارک تحصیلی

مهاجرت به آمریکا EB2 : متخصصان دارنده مدارک تحصیلی پیشرفته و افراد با توانایی استثناییمتقاضی اولویت دوم به طور کلی باید گواهینامه کار تایید شده توسط وزارت کار را داشته باشد. پیشنهاد کاری مورد نیاز است و کارفرمای امریکا باید درخواست مهاجرت کارگر خارجی، فرم I-140، را از طرف متقاضی تحویل دهد. متقاضیان می توانند از درخواست معافیت از پیشنهاد کار و گواهینامه کار، که به عنوان معاف منافع ملی شناخته می شود، استفاده کنند، در صورتی که معافیت به خاطر منافع ملی باشد. در این حالت، متقاضی می تواند با تحویل درخواست مهاجرت کارگر خارجی، فرم I-140، را همراه با مدارک و شواهد منافع ملی تحویل دهد. متخصصان دارنده مدارک تحصیلی پیشرفته و افراد با توانایی های استثنایی 28.6 درصد از ویزای کاری سالانه جهانی، علاوه بر هر گونه ویزای استفاده نشده از طبقه اولویت اول اشتغال را دریافت می کنند.