مهاجرت به آمریکا EB 1 : کارگران در اولویت

مهاجرت به آمریکا EB 1 : متقاضی اولویت اول باید ذینفع یک درخواست مهاجرت تایید شده برای کارگر خارجی، فرم I-140، ثبت شده با USCIS باشد. گواهینامه کار برای هیچ یک از زیر گروه های کارگر در اولویت لازم نیست. کارگران در اولویت 28.6 درصد از ویزای کاری سالانه جهانی را دریافت می کنند.